Arbeidstidsutvalgets medlemmer


Leder, Karen Helene Ulltveit-Moe, Bærum

 • Professor ved økonomisk institutt, Universitetet i Oslo.
 • Ph.d. – samfunnsøkonomi.
 • Leder av Kompetansearbeidsplassutvalget (NOU 2011:3) og medlem av flere offentlige utvalg knyttet til FoU, skatt, EØS og finanskrisen.
 • Medlem av styret i Norges Bank og omfattende erfaring fra styrer i norsk næringsliv.

Kristin Alsos, Oslo
(fra 13. april 2015)

 • Forskningsleder ved Fafo, gruppe for arbeidsliv og arbeidsmarked
 • Cand.jur.
 • Erfaring innen arbeidsrett, EU/EØS-rett, tariffavtaler, arbeidslivsorganisering og partssamarbeid.

Ingeborg Moen Borgerud, Bærum

 • Partner i advokatfirmaet Arntzen de Besche – tilknyttet firmaets arbeidsrettsgruppe.
 • Leder av Arbeidslivslovutvalget (NOU 2004:5 Arbeidslivslovutvalget).
 • Har skrevet fagbøker om arbeidsrett og lovkommentar til arbeidsmiljøloven.

Berit Brandth, Trondheim

 • Professor ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.
 • Cand.philol. – sosiologi.
 • Ett sentralt forskningstema er utvikling og bruk av fødselspermisjonsordningen med særlig vekt på fedres rettigheter.

Bjørg Børkje, Bergen

 • Spesialrådgiver i byrådsavdeling for helse og omsorg i Bergen kommune.
 • Sykepleier og spesialsykepleier i anestesi, videreutdanning innen økonomi og administrasjon.
 • Mangeårig leder i spesialisthelsetjenesten og kommunen med omfattende erfaring fra organisering av arbeidstidsordninger, herunder alternative arbeidstidsordninger. 

Hilde Christiansen, Stavanger

 • Personal- og organisasjonsdirektør i Helse Vest RHF.
 • Tidligere prosjektdirektør i Smedvig AS og konserndirektør i Scana Industrier ASA.
 • Kåret til ”Årets arbeidsgiver” i 2014 av Fagforbundet, blant annet for sitt arbeid for hele og faste stillinger i Helse Vest RHF.

 

Henning Harborg, Oslo

 • Partner i advokatfirmaet Thommessen – leder firmaets kompetanseområde for tvisteløsning.
 • Leder av Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven, som blant annet behandler saker om rett til redusert stilling og fleksibel arbeidstid, og fritak fra belastende nattarbeid.
 • Sekretær for Stortingets granskningskommisjon for Gardermoen.

Steinar Holden, Bærum

 • Professor ved økonomisk institutt, Universitetet i Oslo.
 • Dr.polit. – samfunnsøkonomi.
 • Leder for flere offentlig utvalg om blant annet sysselsetting, konkurranseevne og lønnsdannelse, Skift- /turnusutvalget og Holden I-III.

Torbjørn Hægeland, Oslo

 • Forskningsdirektør i Statistisk sentralbyrå.
 • Dr.polit. – samfunnsøkonomi.
 • Erfaring fra felt som utdanningsøkonomi, arbeidsmarked, inntektsulikhet, forskning og utvikling og produktivitet.

Pål Molander, Oslo

 • Direktør vedStatens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI).
 • Dr.scient. – analytisk kjemi.
 • Vitenskapelig kompetanse og erfaring innenfor STAMIs kjerneområder, herunder arbeidsmedisin.

Oddbjørn Raaum, Oslo

 • Direktør ved Frischsenteret.
 • Dr.polit. – sosialøkonomi.
 • Erfaring fra felt som lønnsdannelse, avkastning av utdanning, arbeidsløshet, aktiv arbeidsmarkedspolitikk, familiebakgrunn og voksenutfall.