Regjeringen Solberg oppnevnte ved kongelig resolusjon 15. august 2014 et offentlig utvalg som skal vurdere de samlede arbeidstidsreguleringene.

Nærmere om utvalgets arbeid

Arbeidstidsutvalget skal vurdere de samlede arbeidstidsreguleringene og hvordan disse praktiseres, blant annet i lys av behovet for å mobilisere mer arbeidskraft, herunder legge til rette for heltid, og muligheter og behov for fleksibilitet både for den enkelte arbeidstaker og virksomhetene. Videre skal utvalget kartlegge brudd på arbeidstidsreguleringene og årsakene til at disse bruddene skjer. Utvalget skal også vurdere rollen til arbeidslivets parter og myndighetene med sikte på et seriøst arbeidsliv med størst mulig etterlevelse av arbeidstidsreguleringer og vernebestemmelser. Utvalgets mandat og bakgrunn finner du her.

En viktig del av utvalgets arbeid består i å innhente kunnskap om ulike forhold som er av betydning ved vurderingen av arbeidstidsreguleringene. Utvalget har derfor invitert fagpersoner og forskere, både fra Norge og utlandet, for å få belyst relevante temaer mv. I tillegg har partene i arbeidslivet, som har inngående kunnskap om hvordan arbeidstidsreguleringene fungerer i praksis, blitt invitert til å dele sine erfaringer med utvalget. Flere av presentasjonene som har vært holdt for utvalget kan du finne her.

Sekretariatet

Arbeidstidsutvalgets sekretariat ledes av avdelingsdirektør Torkel Sandegren, i Arbeidsmiljø- og sikkerhetsavdelingen i Arbeids- og sosialdepartementet. De øvrige i sekretariatet er fra Arbeids- og sosialdepartementet og Finansdepartementet.